Mezhlisa Holding AB (publ) 

Mezhlisa Holding genomför företrädesemission

 

Styrelsen i Mezhlisa Holding AB (publ) ("Mezhlisa" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 juni 2022, beslutat om en företrädesemission av aktier innebärande att Bolaget kan komma att tillföras en emissionslikvid om högst cirka 1 MSEK. 

Bakgrund & motiv

Bolaget har som målsättning att utveckla dess verksamhet genom förvärv av nya projekt, tillgångar och/eller bolag inom prospektering och gruvutveckling i Norden främst med inriktning på bas- ädel- och batterimetaller. Som ett led i detta har Bolaget inlett diskussioner med potentiella parter kring förvärv av nya projekt, tillgångar och/eller bolag inom ovan nämnda bransch. Det finns dock inga garantier för om, när eller hur en sådan process kan slutföras framgångsrikt.

Den 2 november 2022 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 juni 2022, om en till en grupp privata investerare (”Investerarna”) riktad nyemission av 14 000 000 aktier till en teckningskurs om 0,036 SEK per aktie varvid aktiekapitalet ökade med 168 756 SEK (den ”Riktade Nyemission”). I den Riktade Nyemissionen tillfördes Bolaget cirka 0,5 MSEK. I syfte att dels ge aktieägare som inte deltagit i den Riktade Nyemissionen möjlighet att teckna aktier till samma pris som i den Riktade Nyemissionen och dels för att stärka Bolagets likviditet inför utvecklingen av Bolagets verksamhet har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 juni 2022, beslutat att genomföra en företrädesemission på nedan angivna villkor. 

 

Företrädesemissionen

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 juni 2022, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 27 740 640 aktier varvid Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 334 385,674560 SEK (beräknat på ett kvotvärde om 0,012054 SEK/aktie) (”Företrädesemissionen”).

Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. Tio (10) innehavda aktier berättigar till teckning av fem (5) nyemitterade aktier. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 28 november 2022.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie per avstämningsdagen. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller fem (5) aktier. Anledningen till att Företrädesemissionen innefattas av units och inte enbart aktier är på grund av systemtekniska begränsningar i Euroclear Sweden där teckningskursen ej kan innehålla fraktioner av ören.Teckningskursen är 0,18 SEK per unit vilket motsvarar en teckningskurs om 0,036 SEK per aktie. 

 

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 30 november 2022 till och med den 14 december 2022. Ingen organiserad handel med uniträtter kommer att ske. 

 

Investerarna vilka tillsammans representerar cirka 31 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget har meddelat att de, för det fall Företrädesemissionen fulltecknas av övriga tecknare, har för avsikt att avstå hälften av sina uniträtter för att öka möjligheten för övriga som tecknat aktier i Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter, att tilldelas aktier enligt nedan angivna tilldelningsprinciper i Företrädesemissionen. 

 

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av företrädesrätt i Företrädesemissionen ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. Tilldelning sker på följande grunder:

  1. i första hand till de som har tecknat aktier med stöd av uniträtter och som önskar teckna ytterligare aktier, (oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej), pro rata deras teckning med stöd av uniträtter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;

  2. i andra hand till de som tecknat aktier utan stöd av uniträtter och som inte omfattas av punkten a) ovan, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller ej och, vid överteckning, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 

Informationsbrev, anmälningssedel mm

Ett informationsbrev, anmälningssedel samt villkor & anvisningar rörande Företrädesemissionen kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida mezhlisaresources.se vid teckningsperiodens start den 30 november 2022.

 

Preliminär tidplan

28 november – Avstämningsdag för erhållande av uniträtter

30 november – 14 december - Teckningsperioden i Företrädesemissionen

16 december – Beräknad dag för meddelande av utfall

21 december – Likviddag för units tecknade utan stöd av uniträtter

 

Mezhlisa Holding AB (publ)

Styrelsen

Kontaktinformation

Namn: Mezhlisa Holding AB (publ) och Mezhlisa Resources AB

Kontaktinfo: info@mezhlisaresources.se

Adress: Brahegatan 29, 114 37 Stockholm